กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17202
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊ค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศักดินา บุญเปี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชลวรรณ ศันสยะวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
Humanities and Social Sciences
เฟซบุ๊ค
การสื่อสารทางการตลาด
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (นศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17202
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf357.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น