กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7533
ชื่อเรื่อง: การเปิดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติกับภาพลักษณ์รัฐบาลในมุมของผู้ชมกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Thi people’s feed bck to progrm returning hppiness to thi pepole with government’s imge nd people’s opinion
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ศักดินา บุญเปี่ยม
รักยิ่ง โรจนเกตุปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การเมือง -- ทัศนคติ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
ผู้ชมโทรทัศน์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
การสื่อสารทางการเมือง
รายการโทรทัศน์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับภาพลักษณ์รัฐบาล การเปิดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติในมุมมองของผู้ชมกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 400 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายปิด สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับภาพลักษณ์รัฐบาล ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยมากที่สุด คือ มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำแบบทหาร ภาพลักษณ์คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยมากที่สุด คือ การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาพลักษณ์การบริหารประเทศ เห็นด้วยมากที่สุด คือ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของการเปิดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติกับภาพลักษณ์รัฐบาลในมุมมองของผู้ชมกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรที่มีความถี่ในการเปิดรับชม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ มีภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีและภาพลักษณ์การบริหารประเทศโดยรวมดีกว่ากลุ่มที่มีความถี่ในการรับชม 1, 2 และ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกระดับอายุส่วนใหญ่มีความสนใจในการรับชมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประกาศ/คำสั้งต่าง ๆ 3. ผลการศึกษาด้านภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำแบบทหาร มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพตรงไปตรงมา
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7533
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น