การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมุทร ชำนาญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 95  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; นิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมชาย อรุณธัญญา; สมุทร ชำนาญ; คุณวุฒิ คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมุทร ชำนาญ; สถาพร พฤฑฒิกุล; คำพร กองเตย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมุทร ชำนาญ; นฤมล อินทพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ปราณี หนูขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ธวัชชัย อุ่ยพานิช; สมบัติ สุวรรณพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1บุญเกิด กลมทุกสิ่ง; สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; เอกชัย นาสืบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมในการบริหารตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอารยธรรมบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สมใจ ยงปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสมุทร ชำนาญ; ญาณทัด อ่องคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนมารีวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สมุทร ชำนาญ; เพิ่มสุข อนันต์มั่งคั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาพหุระดับภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; พงศ์เทพ จิระโร; รณภพ ตรึกหากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ศุกร์ฤดี มีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมุทร ชำนาญ; ชัชริน เจริญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์