กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13057
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ระวีวรรณ สุขอุดม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
โรงเรียน -- การส่งเสริมสุขภาพ
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
การส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13057
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf410.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น