กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3385
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategic on communication for educational adninistrators
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสื่อสาร
ผู้บริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารสำหรับองค์การทางการศึกษาในฐานะองค์การเชิงระบบซึ่ง ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบย่อยเกี่ยวกับคน เนื่องจากความสำเร็จหรือความ ล้มเหลวในการบริหารองค์การเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเป็นหลัก การสื่อสารเป็น วิธีการที่จะทำให้สมาชิกในองค์การแต่ละคนสามารถรับรู้และส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง การ สื่อสารจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้กลต่าง ๆ ขององค์การสามารถขับเคลื่อนไปตามบทบาทหน้าที่ของ ตนและประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมบูรณ์ ผู้บริหารองค์การจึง ต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ร่วมงานของตนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนร่วมกันตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีคือกุญแจสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์การนั้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3385
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman9n2p1-14.pdf1.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น