กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14987
ชื่อเรื่อง: การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
อิศราง กล่อมพงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: การศึกษา -- หลักสูตร
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter1.pdf688.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น