กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14329
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฝึกอบรม
Humanities and Social Sciences
การประเมิน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สามเณร -- ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศ ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14329
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น