กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14329
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorพระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.date.accessioned2024-02-06T09:22:30Z-
dc.date.available2024-02-06T09:22:30Z-
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14329-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กศ ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
dc.subjectการฝึกอบรม
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectการประเมิน
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
dc.subjectโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
dc.subjectสามเณร -- ทัศนคติ
dc.titleการประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารการศึกษา
dc.degree.nameกศ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น