กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14590
ชื่อเรื่อง: การดำเนินการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
บัวภา เจิมนาค
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
นวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14590
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendixB.pdf254.44 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น