การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมุทร ชำนาญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 177  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงเดือน อาจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การดำเนินการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัวภา เจิมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การบริหารความเครียดกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ พงศ์ธราธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; สมุทร ชำนาญ; อนงนาฎ บรรหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; นิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารทรัพยากรบุคคลตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สรร กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรี เท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย อรุณธัญญา, และอื่นๆ
2558การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมชาย อรุณธัญญา; สมุทร ชำนาญ; คุณวุฒิ คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระวีวรรณ สุขอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมุทร ชำนาญ; สมโภชน์ อเนกสุข; ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมุทร ชำนาญ; สถาพร พฤฑฒิกุล; คำพร กองเตย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมุทร ชำนาญ; นฤมล อินทพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; หนูไกร มาเชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัมปนาท วัชรธนาคม,2506, และอื่นๆ