การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์ ABCศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ทรงยศ ชูราศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การรับรู้ข้อมูลและภาพลักษณ์เมืองพัทยาในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ชินพันธ์ วัลลภาทิตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว และคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเกศสุดา เหล่าตระกูล; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การสร้างนวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมด้านบริการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนระหว่างไทย-พม่าศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สุทิน ฤทธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมถั่วตัดของผู้บริโภค ในเขตเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; อภิรักษ์ ดีศรีศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ABCศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; โชติมนต์ แสงดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สริตา ผลากุลสันติกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ทัศนคติ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สริญญา จีนประชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออก (เปลี่ยนนายจ้าง) ของพนักงานขับรถขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ณัฐธยาน์ อำไพวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเมืองพัทยาศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ประพัฒน์ สุขสว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; นันทิตา อินธรรมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อประตูหน้าต่าง ยูพีวีซี ของผู้บริโภค บริษัทแห่งหนึ่งในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; อรุณศรี กุลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ณัฐพล ขำเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก กรณีศึกษา : บริษัท เอ็มซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ปิยพงศ์ ขันธะกาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ไอลดา โฉมอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สุภกฤษ ภัทรสิรินาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ภาพลักษณ์ตราสินค้า OTOP และการสร้างตราสินค้าน้ำพริกกุ้งกรอบ ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ปรารถนา รุกขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อระบบการให้บริการของคอนโดมิเนียม ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; วรางค์ภร เดชวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารทะเลแบบจัดส่งถึงที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ศศิวรรณ กลิ่นมาหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ธัญญ์สิรินทร์ จันทร์ทรงกรด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์