กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6439
ชื่อเรื่อง: คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service qulity towrd customers' stisfction in cr rentl service from bc compny
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
โชติมนต์ แสงดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: รถเช่า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ปัจจัยคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถเช่าของลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC 3) เพื่อศึกษาคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามทําการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) α เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ F-test (One-way ANOVA), Least significant difference (LSD), และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วย (Multiple regression) กำหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เป็นเพศชาย จํานวน 193 คน และเป็นเพศหญิง จํานวน 207 คน มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส จํานวน 235 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จํานวน 208 มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท จํานวน 265 คน พฤติกรรมการใช้บริการรถเช่าของลูกค้า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถเช่าประเภทรถทัวร์ จํานวน 240 คน มีวัตถุประสงค์ในการใช้รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว จํานวน 372 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.00 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการรถเช่าคือเพื่อน/ผู้ร่วมงาน จํานวน 287 คน ส่วนใหญ่ใช้บริการรถเช่าในช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล จํานวน 270 คน ช่องทางการติดต่อส่วนใหญ่ ติดต่อผ่านคนรู้จัก จํานวน 342 คน คุณภาพบริการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC มีคุณภาพบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจและเอาใจใส่ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น