กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6410
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The consumer purchsing behvior of semi-pub resturnt in mung district, ryong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
สุภกฤษ ภัทรสิรินาถ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
ร้านอาหาร -- ระยอง
ผับ -- ไทย -- ระยอง
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่ผับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ ร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 400 ตัวอย่าง ง โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent sample t-test, One-way analysis of variance, Pearson product moment correlation coefficient และ Artificial neural network ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส. มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พฤติกรรมของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมสั่งอาหารประเภทยา เข้าใช้บริการเพื่อนัดพบปะสังสรรค์เข้าใช้บริการ 3-4 คร้ัง ต่อเดือน ใช้จ่าย จำนวน 1,001-2,000 บาทต่อครั้ง นิยมเข้าใช้บริการในช่วงวันศุกร์-วันเสาร์ ใช้บริการรในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และมีเพื่อน/ เพื่อนร่วมงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการและยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการการ ด้านเหตุผลที่เลือกเข้าใช้บริการ ด้านจำนวนคร้ังที่เข้าใช้บริการต่อเดือน และด้านช่วงวันที่นิยม เข้าใช้บริการและยังพบอีกว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในด้านจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการผู้มีส่วนร่วมในการเข้าใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการและยังพบอีกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีลำดับความสำคัญของตัวแปรจากมากไปน้อยในแต่ละด้านต่างกัน
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6410
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf5.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น