กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6333
ชื่อเรื่อง: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์ ABC
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Customer nd service qulity reltionship mngement ffecting to repurchsing of product nd service t bc cr tire center
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ทรงยศ ชูราศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: บริการลูกค้า -- คุณภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพบริการที่มีต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการกำหนดตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple linear regression ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.25 มีอายุระหว่าง 35-45 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐม การศึกษาส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถานภาพสมรส อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 30,000-40,000 บาท ประเภทรถยนต์ที่ใช้งานคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และความนิยมใช้ยางรถยนต์คือยี่ห้อ มิชลิน พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของศูนย์บริการยางรถยนต์ ใช้บริการประยางรถยนต์มากที่สุด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คุณภาพบริการที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6333
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf8.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น