กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6441
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors influencing purchse intention on supplementry products for elderly in Bngsen municiplity, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
นันทิตา อินธรรมมา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: อาหารเสริม
ผู้สูงอายุ -- อาหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลบางแสน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลบางแสน จังหวัดชลบุรีที่มีความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติใช้ Independent sample t-test, One-way analysis of variance, Least significant difference (LSD) และ Multiple linear regression analysis กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง 55-64 ปี ศึกษาประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีจำนวนบุคคลในครอบครัว สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความใส่ใจในสุขภาพแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใส่ใจในสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุตามลำดับ อิทธิพลของตัวแปร ดังนี้มากที่สุดคือ ด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่วนปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6441
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น