กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6376
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Product fetures ffecting corporte imge: cse study of life insurnce through krung thi bnk public compny limited in chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
สริตา ผลากุลสันติกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ลูกค้าที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนการทดสอบสมมติฐานนั้นใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 36-45 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน รายได้อยู่ที่ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส และเป็นลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยมากกว่า 3 ปีจากการศึกษาปัจจัย ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.251 อยู่ระดับมากเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อย พบว่า อันดับแรก คือ บุคลิกภาพองค์กร และเอกลักษณ์ขององค์กร รองลงมาคือคุณค่าหรือจรรยาบรรณขององค์กร และสุดท้ายคือ ชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัย 3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากัย 0.303 ปัจจัยย่อย คือ รูปแบบการออกแบบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และคุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ จากการวิจัยสรุปได้ว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยรวมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านบุคลิกภาพขององค์กรเอกลักษณ์ขององค์กรและคุณค่าหรือจรรยาบรรณขององค์กร
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6376
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น