กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6438
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors influencing the decision of trvelling t Si Kew Bech, Sutthheeb, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ณัฐพล ขำเขียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: หาดทรายแก้ว -- สัตหีบ (ชลบุรี)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
ความพอใจของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA F-test, t-test และการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย เป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/ เทียบเท่า มากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา และอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การทดสอบสมมติฐานด้านการรับรู้ข่าวสาร พบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านสื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อมวลชนส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การทดสอบสมมติฐานด้านแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวพบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านปัจจัยดึงส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6438
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น