การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการของศูนย์บริการยางรถยนต์ ABCศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ทรงยศ ชูราศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว และคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเกศสุดา เหล่าตระกูล; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการรถเช่าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ABCศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; โชติมนต์ แสงดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สริตา ผลากุลสันติกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ทัศนคติ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สริญญา จีนประชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; นันทิตา อินธรรมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ณัฐพล ขำเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; สุภกฤษ ภัทรสิรินาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ณัฐวุฒิ จงธนะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตภาคตะวันออก ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำสถาบันฝึกอบรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตภาคตะวันออกศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; ณัชมุนินทร์ จีรธนพัฒนากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์