การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรีวรรณ ยอดนิล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; พิมพ์วดี จันทรโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชวาลา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การปรับตัวของแม่วัยรุ่นอัญชลี เหมชะญาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมระดับชั้นประถมศึกษาตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; พระเอนก บุญโยประการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอำนวย บุญศรี; ศรีวรรณ ยอดนิล
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศรีวรรณ ยอดนิล; มานพ แจ่มกระจ่าง; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล, และอื่นๆ
2558การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าเศษผ้าสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; อรวรรณ คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ศรีพักตร์ ปั้นน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ทรงพล บุญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561นวัตกรรมระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคุรุสภา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกศรีวรรณ ยอดนิล; ดุสิต ขาวเหลือง; ณัฐที ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาปี 2554ศรีวรรณ ยอดนิล; ดรุณี คุณวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศรีวรรณ ยอดนิล; สมภพ จันทร์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสมหมาย แจ่มกระจ่าง; กรกฤช ตันติจารุภัทร์; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560พฤติกรรมและการป้องกันการติดสุราของสตรีศรีวรรณ ยอดนิล; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดรุณี คุณวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแสนสุขและจิตอาสาผู้สุงอายุพวงทอง อินใจ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; น้ำทิพย์ คำแร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2559ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561รูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จวรวุฒิ เพ็งพันธ์; ศรีวรรณ ยอดนิล; จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์