กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17024
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีวรรณ ยอดนิล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สมหมาย แจ่มกระจ่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คำสำคัญ: ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Humanities and Social Sciences
การทอผ้าไหม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17024
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
49820029.pdf5.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น