การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิชญา กันบัว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิชญา กันบัว; นีรชา อ้วนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; มิถิลา ปรานศิลป์; อิสรา อาศิรนันต์
2557การศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแมน้ำบางปะกงปี พ.ศ. 2553.วิชญา กันบัว; อริศรา ชาวนา; ปนัดดา สินสมุทรโสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสำรวจพรรณไม้ในป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; ณัฐ สุขอึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การสำรวจและจำแนกชนิดของแมงกะพรุนในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีวิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของประชากรโคพีพอดในแม่น้ำบางปะกงพรเทพ พรรณรักษ์; วิชญา กันบัว; ณัฐฐิรา หมื่นธราวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของประชากรหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณแหล่งเลี้ยง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีวิชญา กันบัว; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; บัลลังก์ เนื่องแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กและไดอะตอมรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ; มะลิวัลย์ คุตะโค; วิชญา กันบัว; วศิน ยุวนะเตมีย์; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2565คุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; วิชญา กันบัว
2562ชีวมวลของแพลงก์ตอนพืชขนาดต่าง ๆ และการวิเคราะห์รงควัตถุที่รวบรวมจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; ชนัดดา เกตุมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ปัจจัยของธาตุอาหารและซัลไฟด์ต่อมวลชีวภาพและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; โสภาวดี เมืองฮาม; ปราณี นนท์ชนะ, และอื่นๆ
2561ผลกระทบของคุณภาพน้ำและดินตะกอนต่อการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; ชุติมณฑน์ ภู่นภาอำพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ยชนา เชิดชูจันทร์; นฤมล คงเมือง; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, และอื่นๆ
2562ศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำและชายฝั่งทะเล: กรณีศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำจันทบุรี และปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง
2562โครงการห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในหนองหารจังหวัดสกลนครวิชญา กันบัว; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; นิศาชล ฤาแก้วมา; วิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรีวิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแม่น้ำบางปะกง ปี พ.ศ. 2559-2560วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุูธ ไทยพิชิตบูรพา; วีระวรรณ จาดพันธุ์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์