กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2182
ชื่อเรื่อง: ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ประสาร อินทเจริญ
ยชนา เชิดชูจันทร์
นฤมล คงเมือง
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ
วิชญา กันบัว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟลักซ์
แม่น้ำประแสร์
สารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ในปี พ.ศ. 2553 ในช่วงฤดูแล้ง (23-24 กุมภาพันธ์) และฤดูน้ำมาก (8-9 ตุลาคม) พบว่าฟลักซ์ของน้ำทั้งสองช่วงเวลามีทิศออกสู่ทะเลในปริมาณ 2.60 × 106 m3 /day และ 0.43 × 106 m3 /day ตามลำดับ ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำทั้งหมดมีทิศออกสู่ทะเลและส่วนใหญ่ (ยกเว้นแอมโมเนีย) ในฤดูน้ำมาก (แอมโมเนีย 201.98 kg-N/day, ไนไตรท์ 55.89 kg-N/day, ไนเตรท 381.39 kg-N/day, ฟอสเฟต101.31 kg-P/day และซิลิเกต 8,195.15 kg-Si/day) มีค่าที่สูงกว่าในฤดูแล้ง (แอมโมเนีย 258.11 kg-N/day, ไนไตรท์ 38.10 kg-N/day, ไนเตรท 180.82 kg-N/day, ฟอสเฟต 94.71 kg-P/day และ ซิลิเกต 2,209.12 kg-Si/day Dissolved inorganic nutrient fluxes at the Prasae River mouth in the dry (23-24 February) and the wet seasons (8-9 October) of 2010 were investigated. Water fluxes of 2.60 × 106 m3 /day and 0.43 × 106 m3/day directed seaward in the dry and the wet seasons, respectively. All nutrient fluxes transported seaward and most of them, except ammonia, were larger in wet (ammonia 201.98 kg-N/day, nitrite 55.89 kg-N/day, 381.39 kg-N/day, phosphate101.31 kg-P/day and silicate 8,195.15 kg-Si/day) than in dry season (ammonia 258.11 kg-N/day, nitrite 38.10 kg-N/day, nitrate 180.82 kg-N/day, phosphate 94.71 kg-P/day and silicate 2,209.12 kg-Si/day).
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2182
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p222-231.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น