กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2799
ชื่อเรื่อง: การกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
เผชิญโชค จินตเศรณี
วิชญา กันบัว
นีรชา อ้วนแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ซิลิเกต
ฟอสเฟต
เอสทูรี - - แม่น้ำบางปะกง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาปริมาณฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555 พบว่าปริมาณ ฟอสเฟตละลายน้ำมีค่าอยู่ในช่วง 1.19±0.21 ถึง 2.78±0.37 µM และปริมาณซิลิเกตละลายน้ำมีค่าอยู่ในช่วง 4.80±0.16 ถึง 36.05±6.21 µM ฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในฤดูน้ำมากพบทั้งการ เปลี่ยนแปลงปริมาณและการกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำในช่วงกว้างกว่าฤดูน้ำน้อย ธาตุอาหารทั้งสองชนิดไม่มีสมบัติอนุรักษ์ ทั้งฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในบริเวณบางปะกงเอสทูรียังมีความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของ ธาตุอาหาร รวมทั้งกระบวนการทางเคมีและชีวภาพที่เกิดขึ้นในบริเวณเอสทูรี นอกจากนี้ควรขยายพื้นที่ศึกษาให้ครอบคลุมบริเวณแม่นน้ำ เอสทูรี และน้ำทะเล เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของธาตุอาหารในเอสทูรีได้ดียิ่งขึ้น Quantitative studies of dissolved phosphate and silicate in Bangpakong Estuary are performed in wet and dry seasons in 2012. The results show that dissolved phosphate varies between 1.19±0.21 and 2.78±0.37 µM and dissolved silicate ranges from 4.80±0.16 to 36.05±6.21 µM. Quantitative dissolved phosphate and silicate significantly different between wet and dry seasons. In wet season, difference in both of quantity and distribution of dissolved phosphate and silicate are larger than dry season. Both nutrients have no conservative property in wet and dry seasons. The needs for determination of nutrients in Bangpakong Estuary are strongly recommended due to the understanding not only their behaviors in the estuary but also chemical and biological processes occurring in the estuary. In addition, the expansion of study area including river, estuary and sea should be concerned for better understanding behavior of nutrients in the estuary
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2799
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
69-77.pdf470.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น