การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 228  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยบูรพาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกานต์ ปัดเกษม, และอื่นๆ
2556การจัดการความรู้และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การดำเนินการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัวภา เจิมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2552การตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; นิภาวรรณ ชนะสงคราม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2543-2547-; บวรนรรฎ เกตุสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแบบซิกซ์ ซิกม่า ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-; ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธรรม ธรรมทัศนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การบริหารความเครียดกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ พงศ์ธราธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับผลการดำเนินงานในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพล ปานณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2550การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว-; อิศราง กล่อมพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิวัฒน์ งามการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2545การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา-; ณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิดา ฉิมพลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระวีวรรณ สุขอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวารินทร์ ถิ่นทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?