กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15677
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สมโภชน์ อเนกสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุรัตน์ ไชยชมภู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุรัฏิยา สีมะเดื่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
การร้องเพลง -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15677
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf189.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น