กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15677
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorสมโภชน์ อเนกสุข
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorสุรัตน์ ไชยชมภู
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorสุรัฏิยา สีมะเดื่อ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.date.accessioned2024-02-07T06:52:52Z-
dc.date.available2024-02-07T06:52:52Z-
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15677-
dc.descriptionดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectนักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
dc.subjectวิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
dc.subjectการร้องเพลง -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา)
dc.titleการประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาเอก
dc.degree.disciplineการบริหารการศึกษา
dc.degree.nameปร.ด.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf189.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น