กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14744
ชื่อเรื่อง: การประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อภิวัฒน์ งามการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
การวางแผนการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14744
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix.pdf303.67 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น