กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14823
ชื่อเรื่อง: การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
ผู้นำทางการศึกษา
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
ผู้บริหารโรงเรียน
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศด ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14823
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix%28300-340%29.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น