การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรนภา หอมสินธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 75  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ระยะที่ 2)พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; นิรวรรณ ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การเริ่มต้นสูบบุหรี่ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างทุนชีวิตกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิงพรนภา หอมสินธุ์; ฉันทนา จันทวงศ์; นุชนาถ โรจนธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความเชื่อ แบบแผนการดื่มและปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออกพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ต้นทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ระยะแรกของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุรีรัตน์ เวียงกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดแบบสองวิธีในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ภัทราภรณ์ ปามุทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองพรนภา หอมสินธุ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ภคภัทร พิชิตกุลธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา.คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาทวชิรา ปิยะพันธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกของนักศึกษาอุดมศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; กนกวรรณ แดงกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในระดับอุดมศึกษาพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; นัทธวิทย์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เปรมจิตร์ ตันบุญยืน, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานครพรนภา หอมสินธุ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; จารุวรรณ แหลมไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองนิคม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณีลาวันย์ งามเสงี่ยม, และอื่นๆ
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชายจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มลฤดี แก้วสีโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบหนักเป็นครั้งคราวของนักเรียนชายวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; รัตติยา ทอนพลกรัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชายจังหวัดศรีสะเกษพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ฉัตรชัย พิมาทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; สลิลทิพย์ โกพลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์