กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7758
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting helth preprtion for ging society mong community-dwelling people in wngchn district, ryong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรนภา หอมสินธุ์
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ภคภัทร พิชิตกุลธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา.คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชน ถ้าประชาชนมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพที่ดีก็จะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 147 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ทัศนคติต่อการสูงอายุการการรับรู้ความสามารถของตนเองการสนับสนุนทางสังคม และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมเมษายน พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้น ตอน ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.78, SD = .39) และปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการเตรียม ความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การมีผู้สูงอายุในครอบครัว (x = .474) ทัศนคติต่อการสูงอายุ (x = .188) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (x = .268) การสนับสนุนทางสังคม (x = .129) และภาวะสุขภาพ (x = .110) โดยสามารถร่วมทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้ร้อยละ 64.1 (R 2 = .641, p< .001) จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและบุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม/ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเน้น เรื่องทัศนคติต่อการสูงอายุ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7758
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น