การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นันท์ชญา มหาขันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง : ปัญหาและความคาดหวังของบริษัทญี่ปุ่นนันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การศึกษาความเชื่อที่ปรากฎในวรรณกรรมประเภทกลอนสวด : กรณีศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง "พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน"ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัชฌิมา วีรศิลป์, และอื่นๆ
2539การศึกษาศิลปะการสักของไทยและญี่ปุ่นนันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2540การศึกษาเปรียบเทียบการสักของไทยกับของญี่ปุ่นนันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การสร้างความเป็นไทใหญ่แม่ฮ่องสอนผ่านความเชื่อโหราศาสตร์นันท์ชญา มหาขันธ์; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; ธรรศ ศรีรัตนบัลล์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2ปานเสก อาทรธุระสุข; กนกพร ศรีญาณลักษณ์; กนกวรรณ สาโรจน์; ดารณี มณีลาภ; ธัญญารัตน์ สงวนศรี, และอื่นๆ
2555การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2ปานเสก อาทรธุระสุข; กนกพร ศรีญาณลักษณ์; กนกวรรณ สาโรจน์; ดารณี มณีลาภ; ธัญญารัตน์ สงวนศรี, และอื่นๆ
2553การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1กนกพร ศรีญาณลักษณ์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปานเสก อาทรธุระสุข, และอื่นๆ
2554การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1กนกพร ศรีญาณลักษณ์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปานเสก อาทรธุระสุข, และอื่นๆ
2558ก่อกำเนิด พัฒนาการและการดำรงอยู่ของการพึ่งพาตนเองด้วยการเกษตรในสังคมเมือง : ศึกษากรณีปรากฎการณ์สวนผักคนเมืองบุญเชิด หนูอิ่ม; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปตินญา นาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบุรี : วิถีและพลังภารดี มหาขันธ์; นันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561นิทานพื้นบ้านกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมินิศากร สิงหเสนี; นันท์ชญา มหาขันธ์; อรัญญา แสนสระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลาภารดี มหาขันธ์; นันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ปะคำ : วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนเลี้ยงช้างภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เภา บุญเยี่ยม, และอื่นๆ
2555พลวัตงานช่างศิลป์ไทย: กระบวนการปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่ของช่างปิดทองคำเปลวภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุสรา จิตตเกษม, และอื่นๆ
2555พลวัตงานช่างศิลป์ไทย:กระบวนการปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่ของช่างปิดทองคำเปลวนันท์ชญา มหาขันธ์; นุสรา จิตตเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนัสนิคมภารดี มหาขันธ์; นันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551มองโลกตะวันออกผ่านวรรณกรรมของ คะวะบะตะ ยะสึนะรินันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549มองโลกตะวันออกผ่านวรรณกรรมของ คะวะบะตะ ยะสึนะรินันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558วัฒนธรรมข้ามชาติกับพัฒนาการและการดำรงอยู่ของจังหวัดภูเก็ตวันวร จะนู; นันท์ชญา มหาขันธ์; จารุณี คงกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์