กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/266
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions students towards the use of e-learning in Korean Chinese and Japanese lauguage II
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปานเสก อาทรธุระสุข
กนกพร ศรีญาณลักษณ์
กนกวรรณ สาโรจน์
ดารณี มณีลาภ
ธัญญารัตน์ สงวนศรี
นันท์ชญา มหาขันธ์
นฤมล ลี้ปิยะชาติ
วิไล ลิ่มถาวรานันต์
สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ความคิดเห็น
บทเรียนออนไลน์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาการสนทนาภาษาเกาหลี 2 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการสนทนาภาษาญี่ปุ่น นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2553 ได้พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านเนื้อหาของบทเรียน ด้านโครงสร้างของบทเรียน ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านภาพรวมของบทเรียนอยู่ในระดับมาก และพบว่าเมื่อจำแนกตามเพศและกลุ่มผู้เรียนแล้ว ความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามคณะ สาขาวิชา และชั้นปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างในความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์ This research is aimed to study student's opinion towards on-line lessons of Chinese,Japanese 2, Korean, Everyday chinese conversation, Everyday Japanese Conversation, and Everyday Korean conversation 2 courses for undergraduate students at Burapha University in academic year 2010. The findings show that levels of student's opinion towards lesson content,lesson structure, lesson design, and lesson overview are high. When categorized student's opinion towards on-line lesson of the courses according to gender and section difference, there is a significant difference, but when categorized the student's opinion towards on-line lesson according to faculty, major, and year differences, there is no significant difference.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/266
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น