กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/266
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปานเสก อาทรธุระสุขth
dc.contributor.authorกนกพร ศรีญาณลักษณ์th
dc.contributor.authorกนกวรรณ สาโรจน์th
dc.contributor.authorดารณี มณีลาภth
dc.contributor.authorธัญญารัตน์ สงวนศรีth
dc.contributor.authorนันท์ชญา มหาขันธ์th
dc.contributor.authorนฤมล ลี้ปิยะชาติth
dc.contributor.authorวิไล ลิ่มถาวรานันต์th
dc.contributor.authorสุนทรี ลาภรุ่งเรืองth
dc.contributor.authorอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:22Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:22Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/266
dc.description.abstractการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาการสนทนาภาษาเกาหลี 2 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการสนทนาภาษาญี่ปุ่น นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2553 ได้พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านเนื้อหาของบทเรียน ด้านโครงสร้างของบทเรียน ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านภาพรวมของบทเรียนอยู่ในระดับมาก และพบว่าเมื่อจำแนกตามเพศและกลุ่มผู้เรียนแล้ว ความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามคณะ สาขาวิชา และชั้นปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างในความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์ This research is aimed to study student's opinion towards on-line lessons of Chinese,Japanese 2, Korean, Everyday chinese conversation, Everyday Japanese Conversation, and Everyday Korean conversation 2 courses for undergraduate students at Burapha University in academic year 2010. The findings show that levels of student's opinion towards lesson content,lesson structure, lesson design, and lesson overview are high. When categorized student's opinion towards on-line lesson of the courses according to gender and section difference, there is a significant difference, but when categorized the student's opinion towards on-line lesson according to faculty, major, and year differences, there is no significant difference.th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความคิดเห็นth_TH
dc.subjectบทเรียนออนไลน์th_TH
dc.subjectภาษาจีนth_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่นth_TH
dc.subjectภาษาเกาหลีth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2th_TH
dc.title.alternativeThe opinions students towards the use of e-learning in Korean Chinese and Japanese lauguage IIth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น