กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2111
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกพร ศรีญาณลักษณ์
นฤมล ลี้ปิยะชาติ
วิไล ลิ่มถาวรานันต์
นันท์ชญา มหาขันธ์
ปานเสก อาทรธุระสุข
อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ธัญญารัตน์ สงวนศรี
กนกวรรณ สาโรจน์
สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
ดารณี มณีลาภ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 234101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 235101 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 และ 236101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านสื่อบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 2. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 3. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2111
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p105-121.pdf4.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น