กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17199
ชื่อเรื่อง: ปะคำ : วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนเลี้ยงช้างภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นันท์ชญา มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เภา บุญเยี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: ควาญช้าง -- ภาวะสังคม
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
การคล้องช้าง -- ไทย -- ปะคำ (บุรีรัมย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ควาญช้าง -- ไทย -- ปะคำ (บุรีรัมย์) -- การดำเนินชีวิต
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17199
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter6.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น