กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/827
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction study of e-learning lessons of Korean, Chinese and Japanese courses 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกพร ศรีญาณลักษณ์
นฤมล ลี้ปิยะชาติ
วิไล ลิ่มถาวรานันต์
นันท์ชญา มหาขันธ์
ปานเสก อาทรธุระสุข
อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ธัญญารัตน์ สงวนศรี
กนกวรรณ สาโรจน์
สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
ดารณี มณีลาภ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 234101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 235101 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 และ 236101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านสื่อบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 2. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 3. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก This study is aimed to survey student’s satisfaction of e-learning lesson of Chinese, Japanese and Korean on studying though e-learning media, achievement from e-learning and studying behavior. The population of this study is consisted of 80 Burapha University students enrolling in Korean Conversation for Everyday Life 1 (KR234101) Chinese Conversation for Everyday Life 1 (CH235101) and Japanese Conversation for Everyday Life 1 (JP236101) in semester 1 of academic year 2010. Five-level rating scale questionnaire is used as data collecting tool, and statistic used for data analysis are mean and standard deviation (SD) The finding show that 1. The level of satisfaction of Burapha University students studying Chinese, Japanese and Korean course and using e-leaning towards presented media of e-leaning lesson is rated high 2. The level of satisfaction of those students towards achievement from studying e-leaning lesson is rated high. 3. The level of studying behavior of those students is rated high.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/827
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น