กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/827
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกนกพร ศรีญาณลักษณ์th
dc.contributor.authorนฤมล ลี้ปิยะชาติth
dc.contributor.authorวิไล ลิ่มถาวรานันต์th
dc.contributor.authorนันท์ชญา มหาขันธ์th
dc.contributor.authorปานเสก อาทรธุระสุขth
dc.contributor.authorอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมth
dc.contributor.authorธัญญารัตน์ สงวนศรีth
dc.contributor.authorกนกวรรณ สาโรจน์th
dc.contributor.authorสุนทรี ลาภรุ่งเรืองth
dc.contributor.authorดารณี มณีลาภth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:46Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:46Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/827
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 234101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 235101 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 และ 236101 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านสื่อบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 2. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 3. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก This study is aimed to survey student’s satisfaction of e-learning lesson of Chinese, Japanese and Korean on studying though e-learning media, achievement from e-learning and studying behavior. The population of this study is consisted of 80 Burapha University students enrolling in Korean Conversation for Everyday Life 1 (KR234101) Chinese Conversation for Everyday Life 1 (CH235101) and Japanese Conversation for Everyday Life 1 (JP236101) in semester 1 of academic year 2010. Five-level rating scale questionnaire is used as data collecting tool, and statistic used for data analysis are mean and standard deviation (SD) The finding show that 1. The level of satisfaction of Burapha University students studying Chinese, Japanese and Korean course and using e-leaning towards presented media of e-leaning lesson is rated high 2. The level of satisfaction of those students towards achievement from studying e-leaning lesson is rated high. 3. The level of studying behavior of those students is rated high.th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectบทเรียนออนไลน์th_TH
dc.subjectภาษาจีนth_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่นth_TH
dc.subjectภาษาเกาหลีth_TH
dc.titleการสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1th_TH
dc.title.alternativeSatisfaction study of e-learning lessons of Korean, Chinese and Japanese courses 1th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2553
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น