การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นันทพร ภัทรพุทธ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของตับ ไต และเม็ดเลือดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; อมร ป้องกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การประเมินการรับสัมผัสสารไซลีนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสพติดของพนักงานในโรงงานผลิตสีอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ศรายุทธ พิริยะเบญจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การประเมินการรับสัมผัสสารไซลีนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสพติดของพนักงานในโรงงานผลิตสีอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ศรายุทธ พิริยะเบญจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การประเมินผลกระทบของสารไดออกซินในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; นันทพร ภัทรพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2555การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2556การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2552การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียน จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการนอกงานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้างจังหวัดชลบุรีดนัย บวรเกียรติกุล; นันทพร ภัทรพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการพักเพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีอันตราย จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์, และอื่นๆ
2555การศึกษาความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; ประยุกต์ เดชสุทธิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพต่อการเกิดมะเร็งกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้ประกอบอาชีพริมถนนที่ทำงานรอบโรงกลั่นน้ำมัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทฉัตร ระฮุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพต่อการเกิดมะเร็งกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้ประกอบอาชีพริมถนนที่ทำงานรอบโรงกลั่นน้ำมัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทฉัตร ระฮุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการจัดการด้านความปลอดภัยในการขับขี่เชิงป้องกันต่อการลดอุบัติการณ์ทางถนนของพนักงานขับรถจัดส่งสินค้า บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; สิทธิชัย สิงห์สุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกู้ภัยบนที่สูงที่มีต่อความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน บริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; ขวัญประชา ป้องป้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกู้ภัยบนที่สูงที่มีต่อความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน บริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; ขวัญประชา ป้องป้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของต้นพลูด่างในการลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนุภาคแขวนลอยในอากาศและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานธุรการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; เกวลี แสดงฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของต้นพลูด่างในการลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนุภาคแขวนลอยในอากาศและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานธุรการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; เกวลี แสดงฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิภาพของวัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช้เพื่อดูดซับเสียงเครื่องปั้มโลหะในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; อารียา นามนต์พิมพ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์