การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิดาการ สายธนู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การกำหนดส่วนประกอบแร่ธาตุและลักษณะของข้าวไทยด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; พจนา พจนวิชัยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การจำแนกและการกำหนดลักษณะคุณภาพของถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; ธันวา เจริญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUMกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายวันของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกด้วยตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลักกิดาการ สายธนู; สมเกียรติ พันธ์ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยความแม่นของข่ายงานระบบประสาทจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การทำนายผลสำเร็จของการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยตัวแบบดิสคริมิแนนต์ : กรณีศึกษาของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรีกิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนัญญา จีระดิษฐ์, และอื่นๆ
2552การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสหสัมพันธ์และมีพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกิดาการ สายธนู; นันทวัน จุลมุสิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การประเมินค่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกงโดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; ภัฐชญา สิทธิสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทยกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การประเมินค่าและการทำนายค่ารังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันในจังหวัด ชลบุรีด้วยตัวแบบข่ายงานระบบประสาทกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคบาดทะยักและบาดทะยักในเด็กแรกเกิดด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์จตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; พจนา พจนวิชัยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย เทคนิค ANNจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่เสรี ชัดแช้ม; กิดาการ สายธนู; กรองทิพย์ เนียมถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2557การพัฒนาดัชนีวัดความสำคัญของตัวแปรและเกณฑ์จุดตัดในการคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมาศ อัครจันทโชติ, และอื่นๆ
2560การวัดและการระบุลักษณะแหล่งกำเนิดของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของประเทศไทยโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุรภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การสร้างตัวแบบทำนายการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับการประเมินค่าทางเคมีกายภาพของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลักเพื่อทำนายความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมเกียรติ พันธ์ศิริ,2530, และอื่นๆ