กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11910
ชื่อเรื่อง: การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Forecsting Thi rubber exporting demnd to Mlysi using new prmeter estimtion in multiple liner regression
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสรี ชัดแช้ม
กิดาการ สายธนู
กรองทิพย์ เนียมถนอม
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
Science and Technology
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ยางพารา -- การส่งออก
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การประมาณค่าพารามิเตอร์
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11910
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
51810899.pdf1.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น