วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 116
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต. ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสร้างแบบทดสอบความรู้เชิงสหวิทยาการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยุทธนา จันทะขิน; ปริญญา เรืองทิพย์; อวัสดา กิจสวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัวของผู้มีอาการง่วงนอน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองนรรัตน์ วัฒนมงคล; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; ตรัยย์เดช ชุมเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนามาตรวัดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุตอนต้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; วธัญญา วรสายัณห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและคติสมบูรณ์แบบเพื่อทำนายความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในภาคใต้ของประเทศไทยปริญญา เรืองทิพย์; อุทัยพร ไก่แก้ว; สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563อนาคตภาพนักทัศนมาตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)กนก พานทอง; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อัศวิน เสนีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; อมร สุดแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model-eliciting activities สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์พูลพงศ์ สุขสว่าง; วุฒิพงษ์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาแบบบูรณาการ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บำบัดฟื้นฟูการรู้คิดเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับเพิ่มความสามารถด้านการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภทพีร วงศ์อุปราช; เสรี ชัดแช้ม; พุฒิชาดา จันทะคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์; ปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; จิระนันท์ อนันต์ไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ปรัชญา แก้วแก่น; ชนัฏฏี หาญสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภัทราวดี มากมี; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; สุทิศา ตันติกุลวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อคำภาษาไทยที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์พีร วงศ์อุปราช; ภัทราวดี มากมี; เสรี ชัดแช้ม; ปิยะ ทองบาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบพหุกิจกรรมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับวัยรุ่นไทยพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศราวุธ ราชมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภัทราวดี มากมี; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; ศุภมาศ เพชรสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 116