กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/920
ชื่อเรื่อง: การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Assessment and prediction of ground level ozone concentration in the East of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิดาการ สายธนู
จตุภัทร เมฆพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์
ข่ายงานระบบประสาท
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินว่ามีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศในอากาศหรือไม่นั้น ทำได้โดยประยุกต์เทคนิคที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ ตัวแบบการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม และตัวแบบข่ายงานระบบประสาทซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วึ่งตัวแบบทั้งสองนี้มีชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบและชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็นข้อมูลความเข้มข้นสูงสุดรายวันของโอโซนระดับพื้นดินและตัวแปรอื่น ๆ ในบรรยากาศที่วัดค่าได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 2006-2010 ส่วนการประเมินสมรรถนะของตัวแบบประเมินค่าได้ด้วยอัตราการจำแนกถูก ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะแสดงให้เห็นว่าตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเอาชนะตัวแบบการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ได้ทั้งชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบและชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ นั่นคือค่าเฉลี่ยของอัตราการจำแนกถูกของตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเป็น 87.22% สำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ และ 86.58% สำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอัตราการจำแนกถูกของตัวแบบการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ มีค่า 79.77% และ 78.98% สำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบและชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/920
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น