กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16998
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาดัชนีวัดความสำคัญของตัวแปรและเกณฑ์จุดตัดในการคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสรี ชัดแช้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กิดาการ สายธนู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นพมาศ อัครจันทโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
คำสำคัญ: ตัวแปร (คณิตศาสตร์) -- การวัด
Science and Technology
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
มะเร็งลำไส้ใหญ่
วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16998
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
appendix.pdf3.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น