กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1963
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Monitoring change of marine fish landing amount in Chonburi with CUSUM control chart
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิดาการ สายธนู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลาทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
แผนภูมิควบคุม CUSUM
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ด้วยแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมหรือแผนภูมิควบคุม CUSUM ซึ่งปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกนี้จะถูกสำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีการจับปลาทะเลมากที่สุดในฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม นอกจากนี้แผนภูมิควบคุม CUSUM ยังแสดงให้เห็นภาพได้อีกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนอย่างรวดเร็วด้วยค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่าหรือ Si ซึ่งส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี มีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และยังคงลดลงต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1963
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_095.pdf1.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น