การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิทวัส แจ้งเอี่ยม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่ายวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การกำจัดกากน้ำตาลของโรงงานเครื่องดื่มให้เป็นสารโพรไบโอติคโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากอาหารวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวผสมในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจนวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การผลิตสารพรีไบโอติกมูลค่าสูงด้วยการแปรรูปของเสียจากโรงงานน้ำตาลโดยใช้จุลินทรีย์จากถั่วหมักที่เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์แบบต่าง ๆวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการประยุกต์ใช้กับกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์แบบตรึงวิทวัส แจ้งเอี่ยม; ธนวัฒน์ ราชภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการประยุกต์ใช้กับกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์แบบตรึงวิทวัส แจ้งเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวัฒน์ ราชภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.
2561การพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษโดยการตรึงเซลล์จุลินทรีย์บนเม็ดตรึงอัลจิเนตในถังปฎิกรณ์ชีวภาพแพคเบดเพื่อกำจัดเซลลูโลสในน้ำเสียวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาการย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนเพื่อกำจัดโครเมียมในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดีเบ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล; วิทวัส แจ้งเอี่ยม; ศศิฬา ฉิมพลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การศึกษาการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์วิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาการยับยั้งเชื้อราคอลเลโททริคัมที่ก่อโรคในพืช จากเชื้อแอคติโนมัยซีทส์วิทวัส แจ้งเอี่ยม; พรทิพย์ พลาดิศัยเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การศึกษาการใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายกากของเสียจากโรงงานผลิตกระดาษทิชชู.วิทวัส แจ้งเอี่ยม; ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์; อนันธชัย ฉายแสง; อนุชิดา พบพิมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensis เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านเวชศาสตร์เครื่องสำอางวิทวัส แจ้งเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สันติ โพธิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐวุฒิ ไตรโอสถ, และอื่นๆ
2554การใช้แนวคิดแบบการเรียนเชิงรุกในการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาในผู้เรียนที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การใช้โปรแกรมสื่อสาร Multiply ในการช่วยสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาในผู้เรียนที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบอภิรดี วรรังสฤษฎิ์; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; วิทวัส แจ้งเอี่ยม; ภูริพัทธ์ อรรถเวชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ
2555โครงการสรา้งเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนของจุลสาหร่ายวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์