กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4447
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Efficacy and safety of body skincare procuct containing levan
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ภูริพัทธ์ อรรถเวชกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ครีมถนอมผิว - - การผลิต
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ที่มาของปัญหา: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เป็นครีมเบสมีคุณสมบัติเป็นสารให้ความนุ่มลื่น เมื่อทำลงบนผิวจะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวมีความเรียบเนียน ลีแวนมีคุณสมบัติเป็นสารฮิวเมกเตนท์เมื่อนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มความสามารถในการดูดน้ำจากสิ่งแวดล้อม เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังและลดการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนัง วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทางชนิดทดลองภายในคนเดียวกัน โดยทำการทดลองในประชากรไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้งสองเพศในจังหวัดชลบุรี จำนวน 28 คน อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเป็นสองกลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายทั้ง 2 สูตรคือสูตรลีแวนและสูตรครีมเบสเหมือนกัน แต่ทั้งสองกลุ่มจะมีวิธีการทำแตกต่างกัน ผลลัพธ์คือ ความชุ่มชื้น ของผิว ค่าการสูญเสียความชุ่มชื้นผ่านผิวหนัง อาการไม่พึงประสงค์และความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วงก่อนทดลองและหลังการทดลองในระยะเวลา 7 วัน การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้สถิติ Wilcoxon Sign Rank test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติเป็น p-value <0.05 ผลการศึกษา: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายสูตรลีแวน ทำให้ผิวมีค่าความชุ่มชื้นของผิวเพิ่มขึ้นหลังทำต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 7 วันมากกว่าสูตรครีมเบส โดยสูตรลีแวนทำให้ความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นเป็น 42.6 A.U. และสูตรครีม เบสทำให้ความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นเป็น 31.8 A.U. (p<0.05) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายสูตรลีแวนทำให้ผิว มีค่าการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังลดลงหลังทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วันและลดลงมากกว่าสูตรครีมเบส โดยสูตรลีแวนทำให้ค่าการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังลดลงเป็น 7.8 g/hm2 และสูตรครีมเบสทำให้ค่าการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังลดลงเป็น 10.7 g/hm2 (p<0.05) ไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรของอาสาสมัคร สรุป: จากผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายสูตรลีแวนสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและลดการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังดีกว่าสูตรครีมเบส ทั้งในการใช้ระยะสั้นและระยะยาว และมีความปลอดภัย ซึ่งสูตรลีแวนสามารถออกฤทธิ์ได้ดีทั้งในคนที่มีสภาพผิวแห้งและแห้งมาก ดังนั้นการใช้ลีแวนเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายจึงมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
รายละเอียด: งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยายาลัยบูรพา จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4447
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_143.pdf2.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น