กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1212
ชื่อเรื่อง: การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวผสมในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิทวัส แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ - - การย่อยสลายทางชีวภาพ
สารลดแรงตึงผิว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประจุลบในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประจุลบในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจน และศึกษากลไกการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ เพื่อหาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารลดแรงตึงผิวประจุลบได้ โดยสารลดแรงตึงผิวที่ศึกษาคือ ลิเนียร์แอลคิลเบนซียซัลโฟเนต (LAS), แอลฟาโอลิฟินซัลเฟต (AOS), แอลกอฮอล์เอสเทอร์ซัลเฟต (AES), แฟตตีแอลกอฮอร์ซัลเฟต (FAS) และสารลดแรงตึงผิวผสม (LAS : AES, 30 : 70) จากผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ พบว่า จุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในการทดสอบไม่มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสารลดแรงตึงผิวประจุลบได้ และได้มีการศึกษาจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำจุลินทรีย์ที่เตรียมจากถังบำบัดนำเสียของโรงงาน เพื่อทำการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของ SLS พบว่าจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในการทดสอบไม่สามารถย่อยสลาย SLS ได้ นอกจากนี้ยังทำการศึกษากลไกการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ เพื่อหาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารลดแรงตึงผิวประจุลบได้ จากการศึกษาพบว่าจุลินทรีย์ Pseudomonas putida มีความสามารถในการย่อยสลาย SLS ดีที่สุดเนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ Alcohol dehydrogenase, Aldehyde dehydrogenase และ Acyl CoA. Syntertase ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารลดแรงตึงผิวประจุลบได้ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1212
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น