กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2278
ชื่อเรื่อง: กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่าย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิทวัส แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การสังเคราะห์แสง
ไฮโดรเจน
สาหร่าย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: ไนโตรเจนถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและเหมาะสมที่จะใช้ในอนาคต เนื่องจากมีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ปลดปล่อยแก็สที่เป็นมลพิษ กระบวนการผลิตแก็สไนโตรเจนโดยจุลสาหร่ายได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากจุลสาหร่ายมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น แสงอาทิตย์และน้ำ ในบทความนี้จะกล่างถึงกระบวนการสังเคราะห์แสงของจุลสาหร่ายทั้งสองชนิด ได้แก่ สาหร่ายโฟโตออโตโทรฟิคและสาหร่ายโฟโตเฮเทอโรโทรฟิค โดยสาหร่ายทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันอยู่หลายประการในแง่ของการผลิตแก็สไฮโดรเจน เช่น เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตแก็สไฮเดรเจน ความต้องการพลังงาน ปริมาณแก็สออกซิเจนที่จะเป็นตัวยับยั้งสารตั้งต้นที่ใช้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2278
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น