กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3941
ชื่อเรื่อง: การผลิตสารพรีไบโอติกมูลค่าสูงด้วยการแปรรูปของเสียจากโรงงานน้ำตาลโดยใช้จุลินทรีย์จากถั่วหมักที่เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์แบบต่าง ๆ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: High-value of prebiotic production from waste of sugar industry by microbial fermented peas with difference immobilization technology
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิทวัส แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: พรีไบโอติก
น้ำเสีย - - การบำบัด
โรงงานน้ำตาล
จุลินทรีย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ และแบบท่อไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสารลีเวน โดยใช้วิธีการตรึงจุลินทรีย์ที่ตรึงบนเม็ดอัลจิเนต และ ศึกษาการผลิตสารลีเวนจากขอเสียโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและปริมาณมากที่สุด จากการวิจัยพบว่าการผลิตสารลีแวนโดยใช้สารตั้งต้นเป็นน้ำตาลซูโครสด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบ กะมีอัตราการลดลงของซูโครสจาก 20%w/v เหลือ 2.04%W/V ที่เวลา 24 ชั่วโมง และอุณหภูมิที่ เหมาะสมคือ 37 °C ในส่วนของการประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ พบว่า อุณหภูมิที่มากกว่าหรือน้อย กว่า 37 °C ส่งผลให้กิจกรรมของเอนไซม์ลดลง จุลินทรีย์ Bacillus siamensis สามารถผลิตสารลีแวนจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีกว่าจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ถูกตรึงด้วยเม็ดอัลจิเนต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3941
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_086.pdf806.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น