DSpace Repository

รายงานการวิจัย (Research Reports)

รายงานการวิจัย (Research Reports)

 

Recent Submissions

 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  วิจัย แสงเงา : การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ ด้วยการถ่ายทอดข้อมูลแนวคิด วิธีการเกี่ยวกับแสงและเงา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหน ...
 • มิยอง ซอ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  ในยุคสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากขึ้นในที่อยู่ อาศัย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร นอกจากนี้พื้นที่สำหรับทำอาหาร พื้นที่ในสวนก็เป็นพื้นที่ที่ สามารถดึงดูดให้มีความน่าสนใจขึ้น การวิจัยครั้งนี้ ...
 • ฝนทิพย์ วรรธนะศิรินทร์ รังสิตสวัสดิ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ในอดีต และในทุก ขั้นตอนของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งสิ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผ่านกระบวนการเผาเคลือบแล้วนั้นย ...
 • ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565)
  การศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับวิชาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ในหลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ...
 • มิยอง ซอ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  ในยุคสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากขึ้นในที่อยู่ อาศัย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร นอกจากนี้พื้นที่สำหรับทำอาหาร พื้นที่ในสวนก็เป็นพื้นที่ที่ สามารถดึงดูดให้มีความน่าสนใจขึ้น การวิจัยครั้งน ...
 • กุลชาณัช เติมประยูร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
  โครงการสร้างสรรค์ชุด “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัข” เป็นการศึกษาทดลองการใช้ขนสุนัขในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์โดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ผ่านมุมมองและประสบการณ์ส่วนบุคคล ...
 • มิยอง ซอ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน 2. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลงานออกแบบ และ 3. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนุนแปรรูป จำนวน 4 ชนิด คือ ...
 • ปิติวรรธน์ สมไทย (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
  โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” นั้นมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าการค้นพบไฟ การใช้ไฟแทนอำนาจ การใช้ไฟที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นแม่ และการเชื่อมโยงสู่อำนาจใหม่ท ...
 • อธิวุธ งามนิสัย (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
  ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นการพัฒนาโดยการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในสาขาปรัชญา กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สายทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงทดลองที่ได้รับอิทธิพลมาจากวิทยาศาสตร์ศิลปะ ที่มีการนำสสารชนิดเหลว “น้ำ” เข้ามาเป็น ...
 • ภานุ สรวยสุวรรณ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
  งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการพรรณนาวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมแบบ Conceptual Art เปรียบเทียบกับแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากผู้วิจัยมีความเชื่อว่าปรัชญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการอธิบายถึงเรื่อง ชีวิตและความตาย ซึ่งเป็นปรัชญาที่ ...
 • ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  โครงการสร้างสรรค์ชุด เหตุการณ์และขอบฟ้า (Event and Horizon) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตั้งคำถามกับข้อจำกัดในเรื่องการรับรู้ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบการติดตั้ง ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตร ประเภทเหง้ามันสำปะหลังในภาคตะวันออก 2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ การใช้ประโยชน์ที่ตรงตามสมบัติของวัสดุและ 3 เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยกร ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
  งานวิจัย หม้อ ไห ถ้วย โถ โอ ชาม: วัฒนธรรมอาหารในงานเซรามิก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ของภาชนะและวัฒนธรรมอาหารในยุคสมัยต่าง ๆ และนามาสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก จากการศึกษา ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผา ...
 • มิยอง, ซอ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิภาค โดยใช้สีที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นของอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย จากแผนฟื้นฟูของภูมิภาค ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจั ...
 • ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่ สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการนำเสนอภาพจำลอง เสมือนจริงของ ...
 • บุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์เอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตารว ...
 • สุพิศ เสียงก้อง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแห้งประเภทของขบเคี้ยว ที่ขายปลีกบริเวณชุมชนตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งในกลุ่มผู้จำหน่าย และกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง ...
 • ประเทิน มหาขันธ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยเรื่อง ศิลปะการเล่นหนังใหญ่ของไทยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) สืบค้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นหนังใหญ่ของไทย ทั้งที่เป็นข้อมูลลายลักษณ์ และมิใช่ลายลักษณ์ 2) ตรวจสอบวิพากษ์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ ดอกไม้ และนำไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์ ในการดำเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืช พันธุ์ไม้ ...
 • รณชัย รัตนเศรษฐ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
  งานวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประวัติ พัฒนาการ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางดนตรี การสืบทอด และแนวทางการดำรงอยู่ ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ...

View more